Edukacja geo-ekologiczna KMG

19 maja 2015

Edukacja geo-ekologiczna w Klubie Miłośników Geologii

projekt dofinansowany z WFOŚiGW


Edukacja geo-ekologiczna w Klubie Miłośników Geologii” o całkowitej wartości 22 800,00 zł brutto, z kwotą dotacji 20 520,00 zł brutto, stanowiącą 90,00% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowania z zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

Klub Miłośników Geologii działający przy Geoparku Kielce to jednostka prowadząca szeroko zakrojoną edukację geologiczną zarówno dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu województwa świętokrzyskiego. Zajęcia w Klubie są realizowane  w postaci zajęć teoretycznych, praktycznych i terenowych. Odbywają się one cyklicznie, w każdy wtorek i czwartek, w godzinach popołudniowych. Głównym celem działalności Klubu jest edukacja geologiczna skierowana więc do szerokiego grona odbiorców. Program realizowany w Klubie ma na celu poszerzanie wiedzy na temat walorów geologicznych regionu świętokrzyskiego. Tradycją Klubową  są wyjazdy terenowe, w trakcie których członkowie mają możliwość poznania ciekawych stanowisk geologicznych regionu. Owocem wypraw geologicznych są okazy, dzięki którym członkowie Klubu poszerzają i uzupełniają indywidualne kolekcje minerałów, skał i skamieniałości.  Realizacja zadania ma na celu wzbogacenie warsztatów prowadzonych w ramach działalności Klubu oraz pogłębienie wiedzy geologicznej dotyczącej regionu świętokrzyskiego wśród członków Klubu. 

Opis projektu:

Część warsztatowa

W ramach zadania przeprowadzone zostaną warsztaty terenowe dla Klubu Miłośników Geologii, przeprowadzone na wybranych odsłonięciach geologicznych na terenie województwa, pod okiem specjalistycznych geo-przewodników.  Przewiduje się 2 jednodniowe wyjazdy terenowe, w terminie od 1.03.2015 do 31.10.2015 r.  Planowana liczba uczestników warsztatów to od 40 do 50 osób,  a udział w nich wezmą członkowie Klubu Miłośników Geologii.

Cześć teoretyczno-praktyczna

Owocem wyjazdów terenowych będą okazy geologiczne (skały/skamieniałości/minerały), które wyeksponowane zostaną w gablotach ekspozycyjnych. W ramach zadania przewiduje się więc zakup 6 sztuk gablot, które stanowić będą element wyposażenia sali dydaktycznej Klubu Miłośników Geologii. W ramach realizowanego projektu przewiduje się rozszerzenie i uatrakcyjnienie zajęć geoedukacyjnych  w sali warsztatowej Klubu Miłośników Geologii. Sala warsztatowa jest miejscem, gdzie członkowie Klubu Miłośników Geologii dokonują wstępnej obróbki skał/minerałów/skamieniałości. Zakłada się więc przygotowanie tablicy edukacyjnej, prezentującej zasady wykonywania szlifów na okazach geologicznych. Tablica edukacyjna przyczyni się do wzbogacenia edukacyjnego wystroju sali warsztatowej. Ponadto w projekcie zakłada się zakup 50 sztuk koszule z nadrukami, identyfikujących członków Klubu. Koszulki te będą również zabezpieczać ubrania wierzchni przed pobrudzeniem/zniszczeniem. 


publikacje