Program edukacyjny dla Klubu Miłośników Geologii projekt dofinansowany z WFOŚiGW

31 maja 2016

Program edukacyjny dla Klubu Miłośników Geologii o całkowitej wartości 3 200,00 zł brutto, z kwotą dotacji 2 560,00 zł brutto, stanowiącą 80,00% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowania     z zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

Zadanie  pn. „Projekt edukacyjny dla członków Klubu Miłośników Geologii” będzie realizowany w formie wycieczek  terenowych i zajęć stacjonarnych  (praktycznych). Głównym ich celem będzie wzbogacenie oferty edukacyjnej Klubu poprzez poznanie geostanowisk regionu świętokrzyskiego.

METODY

Część terenowa: 

W ramach zadania przeprowadzone zostaną 2 wycieczki terenowe dla Klubu Miłośników Geologii, przeprowadzone w obrębie Świętokrzyskiego Parku Narodowego i jego otuliny oraz najbliższego otoczenia, pod okiem przewodników.  Przewiduje się 2 jednodniowe wycieczki terenowe, w terminie od 1.05.2016 do 31.10.2016 r.  Planowana liczba uczestników warsztatów to od 40 do 50 osób, a udział w nich wezmą członkowie Klubu Miłośników Geologii. Wykorzystana metoda podczas warsztatów: podająca (przewodnicy oprowadzają po obiektach leżących w obrębie Świętokrzyskiego Parku Narodowego i jego otuliny), obserwująca (uczestnicy zajęć obserwują skały, minerały, skamieniałości, zjawiska geologiczne na trasie wycieczki), poszukująca (uczestnicy warsztatów obserwują odsłonięcia piaskowców kwarcytowych, bloki i płyty wbudowane w klasztorne mury, obserwują sposoby wietrzenia, oglądają panoramę Łysogór z platformy widokowej, obserwują gołoborza i przyrodę wędrując ścieżkami przyrodniczymi Parku.

Część  stacjonarna (praktyczna):  

Owocem wycieczek terenowych będą okazy geologiczne (skały/skamieniałości/minerały.  Okazy te  będą sukcesywnie wykorzystanie w trakcie warsztatów  praktycznych Klubu Miłośników Geologii, m.in. zajęć dotyczących obróbki skalnej.


x