GEOLOGICZNY KONKURS PLASTYCZNY dla SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

15 maja 2018

Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji ogłasza nabór do geologicznego konkursu plastycznego „ŻYCIE W TONI I BŁĘKICIE DEWOŃSKIEGO MORZA”. Konkurs skierowany jest do uczniów ze szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego i polega na przygotowaniu przez zespoły uczniów (4 osoby) trójwymiarowej makiety morza dewońskiego. Rywalizacja konkursowa odbywać się będzie w dwóch kategoriach wiekowych  klasy: I-III oraz IV-VI.


SKRÓCONY OPIS WARUNKÓW ŻYCIA W MORZU DEWOŃSKIM: Tętniące życiem, kolorowe zbiorowiska zbliżone wyglądem do współczesnych tropikalnych raf koralowych zasiedlające ciepłe, płytkie i dobrze naświetlone morze. Tak w okresie dewonu, ok. 380 milionów lat temu wyglądały fragmenty obszaru dzisiejszych Gór Świętokrzyskich położonego wówczas na półkuli południowej, w strefie zwrotnikowej.  Dewońskie ,,rafy’’ były zbudowane i zamieszkane przez inne rodzaje zwierząt morskich niż współczesne rafy koralowe, ale nie ustępowały im jeżeli chodzi o bogactwo kolorów, kształtów i różnorodność organizmów. ,,Budowniczowie’’ dewońskich raf czyli gąbki, koralowce czteropromienne, tabulaty i mszywioły tworzyły budowle organiczne dające schronienie licznym mieszkańcom: ramienionogom, ślimakom, małżom, jeżowcom, liliowcom, trylobitom. Bogactwo życia w takich płytkich środowiskach przyciągało liczne drapieżniki: amonity, łodzikowce i ryby. Wśród tych ostatnich znajdowali się zarówno dalecy przodkowie współczesnych rekinów jak i dawno wymarła gromada ryb pancernych, której opancerzeni przedstawiciele byli zróżnicowani pod względem sposobu zdobywania pokarmu, kształtu i wielkości. Zamieszkujące środowiska rafowe, ryby pancerne były raczej niewielkich rozmiarów a ich głównym zajęciem było rozkruszanie twardych skorup i muszli ramienionogów i małży zamieszkujących dno morskie. Prawdziwym postrachem dewońskiego morza były jednak największe drapieżne ryby pancerne osiągające nawet kilkanaście metrów długości i posiadające pancerz o grubości do 10 cm!!! Skamieniałości tych ,,gigantów z dewońskich głębin’’ opisano również z Gór Świętokrzyskich.**

**Rekonstrukcję morza dewońskiego prezentuje m.in. wystawa stała Galeria Ziemi w Centrum Geoedukacji

  (zdjęcia poniżej).


Zadaniem drużyn zgłoszonych do konkursu będzie przygotowanie trójwymiarowej makiety o wymiarach nieprzekraczających 50 x 50  cm, (dowolną techniką),  przedstawiających rekonstrukcję życia w morzu dewońskim.  Prace należy dostarczyć do Centrum Geoedukacji do dnia 1  października 2018 r. Następnie  makiety morza dewońskiego, poddane zostaną ocenie przez Komisję Konkursową. Wszystkie prace zaprezentowane zostaną na wernisażu, podsumowującym konkurs, który odbędzie się w poniedziałek –  29 października. 5 zespołów wraz z opiekunami, z każdej kategorii wiekowej, których prace zostaną najwyżej ocenione – otrzymają atrakcyjne nagrody edukacyjne.


Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia, zawierającego zgodę  rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo dzieci w konkursie  oraz oświadczenie nauczyciela, za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan podpisanego dokumentu) na adres: martyna.sutowicz@geopark-kielce.pl do dnia 22.06 2018 r.


UWAGA!!!

Konkurs zostanie zorganizowany pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. W przypadku nie uzyskania dofinansowania Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu lub zmiany jego warunków.


Informacji na temat Konkursu udziela:

Martyna Sutowicz-Kwiecińska

Tel. 041/ 36 76 800 wew. 33

martyna.sutowicz@geopark-kielce.pl


ZAŁĄCZNIKI: 

1. Regulamin Konkursu:

REGULAMIN_KONKURS PLASTYCZNY_ŻYCIE W TONI I BŁĘKICIE DEWOŃSKIEGO MORZA_PDF

2. Formularz zgłoszeniowy (wypełnia nauczyciel/opiekun Konkursu):

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_KONKURS PLASTYCZNY_ŻYCIE W TONI I BŁĘKICIE DEWOŃSKIEGO MORZA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_KONKURS PLASTYCZNY_ŻYCIE W TONI I BŁĘKICIE DEWOŃSKIEGO MORZA_PDF

3. Oświadczenie (wypełnia nauczyciel/opiekun Konkursu):

OŚWIADCZENIE_NAUCZYCIELA_ KONKURS PLASTYCZNY_ŻYCIE W TONI I BŁĘKICIE DEWOŃSKIEGO MORZA

OŚWIADCZENIE_NAUCZYCIELA_ KONKURS PLASTYCZNY_ŻYCIE W TONI I BŁĘKICIE DEWOŃSKIEGO MORZA_PDF

4. Oświadczenie/zgoda rodzica (wypełnia rodzic lub opiekun prawny):

OŚWIADCZENIE_ZGODA RODZICA_KONKURS PLASTYCZNY_ŻYCIE W TONI I BŁĘKICIE DEWOŃSKIEGO MORZA

OŚWIADCZENIE_ZGODA RODZICA_KONKURS PLASTYCZNY_ŻYCIE W TONI I BŁĘKICIE DEWOŃSKIEGO MORZA_PDF

5. Harmonogram Konkursu:

HARMONOGRAM_KONKURS PLASTYCZNY_ŻYCIE W TONI I BŁĘKICIE DEWOŃSKIEGO MORZA_PDF

 

x