Już po raz drugi spotkamy się w gronie ludzi związanych z geoturystyką….

20 października 2016

„Od geologii do produktu geoturstycznego” to hasło przewodnie II Ogólnopolskiego Forum „Geo-Produkt”, które odbędzie się w dniach 27-28 października w Krakowie. Konferencja organizowana Geopark Kielce oraz Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska  Akademii Górniczo-Hutniczej. Tematyka Forum obejmować będzie  m.in. zagadnienia związane z wykorzystaniem geologii w turystyce i biznesie, edukacją geologiczną, dobrymi praktykami w utrzymaniu obiektów geoturystycznych a także wymianą doświadczeń w tworzeniu i zarządzaniu geoparkami.

Udział w Forum zapowiedzieli przedstawiciele środowisk naukowych, samorządowych, organizacji pozarządowych  z rejonu całej Polski. Warto dodać, że silną reprezentację będzie miał również Geopark Kielce. Zespół Centrum Geoedukacji (Martyna Sutowicz, Michał Poros, Witold Wesołowski) będzie dzielił się własnymi doświadczeniami w zakresie: tworzenia geoparków, edukacji i popularyzacji geologii, pozyskiwania funduszy na rozwój geo-produktów czy projektowanie tablic edukacyjnych.


Idea Ogólnopolskiego Forum GEO-PRODUKT

Wg organizacji UNESCO, geo-produkty to wszelkie obiekty wymiany rynkowej, które mają powiązania z dziedzictwem geologicznym. Termin powstał przy okazji tworzenia programu światowych geoparków UNESCO – inicjatywy promującej lokalne walory geologiczne nadając im znaczenia międzynarodowego. Zadaniem geo-produktów jest zarówno edukacja w zakresie nauk o Ziemi jak i rozwój przedsiębiorczości. Geo-produkty generują nowe miejsca pracy – w szczególności działalność gospodarczą ukierunkowaną na rękodzielnictwo, handel i turystykę – a tym samym przyczyniają się do rozwoju regionalnego.

Wśród cech geo-produktów najczęściej wymienia się ich charakter regionalny/lokalny, dydaktyczny związany z geologią, komercyjny, a także przyjazny środowisku. Typowe geo-produkty to wyroby bazujące na skałach i minerałach tj. wyroby jubilerskie, kamieniarskie, lecznicze, kosmetyki itp., oraz turystyczne tj. przewodniki, mapy, tablice geoturystyczne. Wśród geo-produktów wyróżnia się również obiekty górnicze, muzea geologiczne, szlaki geoturystyczne oraz wydarzenia tj. pikniki i festiwale geologiczne, usługi geoturystyczne i inne.

Pomysł na cykliczne spotkania to efekt współpracy dwóch jednostek: samorządowej (Geopark Kielce) i naukowo-dydaktycznej (Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki AGH). Połączenie nauki z biznesem, wiedzy z rozwojem regionalnym, samorządności z edukacją umożliwia integracje działań na wielu poziomach działalności. Celem spotkań „Forum GEO-PRODUKT” jest:

  • upowszechnianie wiedzy z zakresu nauk o Ziemi, w szczególności nauk geologicznych,
  • popularyzacja dziedzictwa geologicznego i górniczego Polski, bogactwa surowcowego i jego wykorzystania w życiu codziennym,
  • promocja zagadnień kulturowych związanych z dziedzictwem Ziemi,
  • integracja środowisk naukowych, samorządowych, biznesowych na rzecz udostępniania dziedzictwa geologicznego Polski,
  • rozwój geoturystyki i geoochrony, w szczególności wypracowywanie sposobów prezentacji wiedzy z zakresu nauk o Ziemi oraz metod ochrony i przygotowania obiektów geologicznych do pełnienia funkcji turystycznej,
  •  zachęcenie przedsiębiorców wytwarzających produkty na bazie skał, minerałów, wód mineralnych itp. do włączenia informacji geologicznych do swoich produktów,
  • współdziałanie z branżą turystyczna w celu promocji idei geoparków, geoturystyki, geodziedzictwa, geoochrony i geoedukacji.

geoprodukt_2016_program

plakat_geo-forum

x