Regulamin aplikacji mobilnej Kielce Naturalnie

7 września 2021

Regulamin aplikacji mobilnej Kielce Naturalnie

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki korzystania z aplikacji mobilnej Kielce Naturalnie(zwana dalej „Aplikacją”) i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Aplikacji.
 2. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji przez jednostkę budżetową Gminy Kielce Geonatura Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce (zwana dalej „Operatorem”).
 3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
 4. Do usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji należą w szczególności:
  1. przewodnik po obszarze Parku i Rezerwatu Kadzielnia
  2. lokalizowanie za pomocą wbudowanego w urządzenie odbiornika GPS w celu lepszej obsługi wirtualnego przewodnika
  3. informowanie o aktualnościach dotyczących Geonatury Kielce
 5. Aplikacja przeznaczona jest na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android.
 6. Aplikację można pobrać korzystając z następujących sklepu internetowego Google Play.
 7. Pobranie Aplikacji oraz korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług jest bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej.
 8. Do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji wymagane jest połączenie z Internetem. Wszelkie koszty połączenia z Internetem, w szczególności transmisji danych, pokrywa Użytkownik we własnym zakresie, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych lub innych dostawców Internetu, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy.
 9. Wszelkie materiały udostępniane w Aplikacji, w szczególności teksty, zdjęcia, materiały filmowe i dźwiękowe, stanowią wyłączną własność Operatora, bądź podmiotów, z którymi Operator zawarł stosowną umowę
 10. Nadzór nadzór techniczny nad aplikacją, prowadzi 2P-INFO Sp. z o.o.z siedzibą w Kielcach, ul. Chałubińskiego 42 p. 18, 25-619 Kielce, NIP: 9591975955

 

§2 Wymagania techniczne

 1. Urządzenie mobilne, na którym Użytkownik uruchomi pobraną i zainstalowaną Aplikację, musi spełniać następujące wymagania techniczne: Android w wersji minimum (Android 4.1).
 2. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywne połączenie internetowe.
 3. Rejestracja w Aplikacji jest jednoznaczna z akceptacją treści Regulaminu przez Użytkownika oraz zawarciem umowy świadczenia usług drogą elektroniczną pomiędzy Operatorem Użytkownikiem, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

 

§3 Zasady korzystania z Aplikacji przez Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, Regulaminem oraz wszelkimi warunkami korzystania oraz politykami prywatności obowiązującymi w ramach korzystania ze sklepów internetowych, wskazanych w § 1 ust. 6 Regulaminu.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku jest niedopuszczalne bez wyraźnej zgody Operatora. Użytkownik zobowiązany jest powiadomić Operatora o każdorazowym naruszeniu jego praw w związku z korzystaniem z Aplikacji. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.
 3. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zakończyć korzystanie z Aplikacji, w szczególności w sytuacji braku akceptacji Użytkownika na zmianę Regulaminu, Polityki Prywatności oraz modyfikacji Aplikacji, o czym mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu.

 

§4 Prawa i obowiązki Operatora

 1. Operator zobowiązuje się sprawować nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji.
 2. Operator nie gwarantuje niezakłóconego dostępu do Aplikacji oraz nie zapewnia stałej dostępności wszystkich funkcji Aplikacji i ich bezbłędnego działania.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i utracone korzyści poniesione przez Użytkownika w związku:
  1. funkcjonowaniem Aplikacji, w szczególności zakłóceniem dostępności wszystkich funkcji Aplikacji bądź ich błędnym działaniem,
  2. naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich,
  3. funkcjonowaniem interfejsów oraz łączy telekomunikacyjnych, które nie są własnością Operatora lub nie są przez niego obsługiwane,
  4. usługami, aplikacjami i serwisami internetowymi, które nie są własnością Operatora lub nie są przez niego obsługiwane.
 4. Operator ma prawo czasowo zawiesić działanie Aplikacji, celem przeprowadzenia konsekwencji technicznej Aplikacji, dokonania zmian w działaniu Aplikacji, bądź zapobieżeniu ewentualnym szkodom.
 5. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, Polityki Prywatności oraz modyfikacji Aplikacji, o czym powiadomi Użytkownika 14 dni przed wprowadzeniem zmiany za pośrednictwem Strefy Klienta lub na adres e-mail.

 

§5 Postanowienia końcowe

 1. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z akceptacją Polityki Prywatności i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, koniecznych do realizacji świadczenia usług przez Operatora za pośrednictwem Aplikacji. Operator zapewnia stały dostęp do Polityki Prywatności za pośrednictwem Strefy Klienta.
 2. Operator może przekazać innemu podmiotowi prawa wynikające z niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, jednak nie będzie to miało wpływu na prawa Użytkownika.
 3. Każde postanowienie niniejszego regulaminu funkcjonuje oddzielnie. W przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności któregokolwiek postanowienia Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 4. Zaniechanie przez Operatora egzekwowania obowiązków Użytkownika wynikających z Regulaminu bądź opóźnienie takiego egzekwowania, nie oznaczania zrzeczenia się roszczeń przysługujących Operatorowi przeciwko Użytkownikowi. Każdorazowe zrzeczenie się praw przysługujących Operatorowi wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Regulaminu lub Polityki Prywatności będą rozstrzygany w sposób polubowny. W sytuacji, gdy osiągnięcie porozumienia pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem na drodze polubownego rozstrzygnięcia sporu nie będzie możliwe, sprawę rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
x