Wykaz projektów realizowanych przez Centrum Geoedukacji, dofinansowanych z WFOŚiGW w Kielcach

31 maja 2016

Informujemy, że w 2016 roku Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji podpisał łącznie 6 umów dotacji, z zakresu edukacji ekologicznej, realizowanych w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 Warsztaty edukacyjne GEO-ŚWIĘTOKRZYSKIE o całkowitej wartości  2 800,00 zł brutto, z kwotą dotacji 2 240,00 zł brutto, stanowiącą 80,00% kosztów kwalifikowanych,  z przeznaczeniem na dofinansowania   z zadania z zakresu edukacji ekologicznej. 

Zadanie w postaci organizacji warsztatów edukacyjnych w Geoparku Kielce – Centrum Geoedukacji, skierowanych do osób zaangażowanych w edukację ekologiczną dzieci i młodzieży: nauczycieli nauk przyrodniczych ze szkół województwa świętokrzyskiego, edukatorów, przedstawicieli organizacji i instytucji edukacji nieformalnej. W programie warsztatów znajdą się zagadnienia związane z walorami dziedzictwa geologicznego Gór Świętokrzyskich oraz jego zrównoważonym wykorzystaniem w zakresie turystyki i edukacji geo-ekologicznej.

 „Konkurs Wiedzy o Ziemi GEO-Geniusz – edycja IV o całkowitej wartości 6 460,00 zł brutto, z kwotą dotacji 5 168,00 zł brutto, stanowiącą 80,00% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowania z zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

Realizacja zadania nastąpi poprzez organizację  i przeprowadzenie konkursu wiedzy nt. walorów geologicznych regionu świętokrzyskiego. Zadanie skierowane jest do uczniów ze szkół gimnazjalnych powiatu  kieleckiego. Tematyka Konkursu obejmuje wiedzę z zakresu geologii, geografii, ekologii regionu świętokrzyskiego. Konkurs, który już na trwałe wpisał się w kalendarz konkursów edukacyjnych województwa świętokrzyskiego, stanowi doskonałe narzędzie do promowania walorów przyrody nieożywionej regionu, które stanowią o wyjątkowości regionu na tle Polski. Uczestnicy Konkursu, biorąc w nim udział, poznają lokalne dziedzictwo geologiczne, a tym samym uzupełniają treści podstawy programowej w informację wykraczające poza podstawowy zakres.

 „Program edukacyjny dla Klubu Miłośników Geologii o całkowitej wartości 3 200,00 zł brutto, z kwotą dotacji 2 560,00 zł brutto, stanowiącą 80,00% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowania z zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

Zadanie  pn. „Projekt edukacyjny dla członków Klubu Miłośników Geologii” będzie realizowany w formie wycieczek  terenowych i zajęć stacjonarnych  (praktycznych). Głównym ich celem będzie wzbogacenie oferty edukacyjnej Klubu poprzez poznanie geostanowisk regionu świętokrzyskiego. W ramach zadania przeprowadzone zostaną 2 wycieczki terenowe dla Klubu Miłośników Geologii, przeprowadzone w obrębie Świętokrzyskiego Parku Narodowego i jego otuliny oraz najbliższego otoczenia, pod okiem przewodników. Owocem wycieczek terenowych będą okazy geologiczne (skały/skamieniałości/minerały świętokrzyskie).  Okazy te  będą sukcesywnie wykorzystanie w trakcie warsztatów  praktycznych Klubu Miłośników Geologii, m.in. zajęć dotyczących obróbki skalnej.

 Konkurs edukacyjny – Geostanowiska w Twoim sąsiedztwie – Edycja 2016” o całkowitej wartości 22 560,00 zł brutto,  z kwotą dotacji  18 048,00 zł brutto, stanowiącą 80,00% kosztów kwalifikowanych   z przeznaczeniem na dofinansowania z zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego wraz z opiekunami. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać plakaty przedstawiające bogactwo geologiczne swojej okolicy a także ogólnie ciekawe miejsca przyrodnicze. Przesłane prace konkursowe będą oceniane przez jury, za wartość artystyczną jak i merytoryczną. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych prac, które będą  zaprezentowaniena wystawie w Centrum Geoedukacji. W ramach Konkursu zostanie zorganizowane spotkanie podsumowujące w Centrum Geoedukacji, w trakcie, którego autorzy prac konkursowych w każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzeni upominkami.

 Wydanie publikacji ABC…świętokrzyskiej geologii” o całkowitej wartości 30 000,00 zł brutto,  z kwotą dotacji  24 000,00 zł brutto, stanowiącą 80,00% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowania z zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

Realizacja zadania nastąpi poprzez opracowanie, wydruk i dystrybucję publikacji dydaktycznej dotyczącej dziedzictwa geologicznego Kielc, skierowanej do nauczycieli/edukatorów. Publikacja będzie miała charakter przewodnika zwierającego syntetyczny opis wybranych kieleckich geostanowisk wraz z dokumentacją fotograficzną, wzbogacony o praktyczne wskazówki dotyczące ich wykorzystania w ramach terenowych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych na różnych poziomach nauczania.

 Doposażenie Centrum Geoedukacji o całkowitej wartości 14 000,00 zł brutto,  z kwotą dotacji  7 000,00 zł brutto, stanowiącą 50,00% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowania z zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

W ramach zadania planowany jest zakup profesjonalnego mikroskopu optycznego wraz z kamerą i adapterem do aparatu fotograficznego typu lustrzanka cyfrowa oraz kompletem dodatków, umożliwiających zastosowanie zestawu w zaawansowanej obserwacji oraz fotografii skał, minerałów i skamieniałości. Zakupione doposażenie składające się z zestawu mikroskopowo-fotograficznego zostanie wykorzystane przy realizacji warsztatów edukacyjnych: GEO-MIKRO-LAB oraz wystawy edukacyjnej GEOLOGICZNY MIKROKOSMOS.

x