„Z geologią za pan brat czyli warsztaty geoedukacyjne dla Klubu Miłośników Geologii” – projekt dofinansowany z WFOŚiGW w Kielcach

5 maja 2014

Zadanie „Z geologią za pan brat czyli warsztaty geoedukacyjne dla Klubu Miłośników Geologii” jest dedykowane członkom Klubu Miłośników Geologii, który działa przy Geoparku Kielce. Klub Miłośników Geologii jest jednostką wchodząca w skład Centrum Geoedukacji. Głównym przedmiotem jego działalności jest edukacja geologiczna, skierowana do dzieci i młodzieży szkolnej jak i osób dorosłych. Działalność Klubu odbywa się w zakresie zajęć geologicznych: teoretycznych, praktycznych i terenowych. Zajęcia odbywają się cyklicznie, w każdy wtorek i czwartek, w godzinach popołudniowych. Członkowie Klubu Miłośników Geologii pogłębiają swoją wiedzę w zakresie geologii, geografii regionu świętokrzyskiego a także upowszechniają wiedzę o naszym dziedzictwie naturalnym, konieczności i możliwościach jego ochrony. Realizację projektu uzasadnia fakt, że poprzez działalność Klubu jego członkowie wiedzę o geologicznych walorach regionu świętokrzyskiego.

Zadanie edukacyjne skierowane jest do członków Klubu Miłośników Geologii. W realizację projektu zaangażowani są pracownicy Geoparku Kielce i jego przebieg ma charakter dwutorowy:

Rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej (zajęć teoretycznych, praktycznych terenowych) w Klubu Miłośników Geologii poprzez zakup pomocy edukacyjnych, w postaci: mikroskopów optycznych, młotków geologicznych, skrzynek na okazy geologiczne, środków ochrony osobistej (koszulek, fartuchów, rękawiczek ochronnych), filmów edukacyjnych o tematyce przyrodniczej. Zakupione pomoce dydaktyczne wykorzystywane bedą w trakcie zaplanowanych warsztatów terenowych i będą stanowić wyposażenie Klubu Miłośników Geologii.

Cykl 4 warsztatów terenowych dla członków Klubu Miłośników Geologii, przeprowadzonych na terenie województwa świętokrzyskiego, w terminie od 01.05 – 31.10.2014. Tematyka warsztatów dotyczyć  będzie georóżnorodności regionu świętokrzyskiego. Celem warsztatów będzie zwiększenie świadomości geologicznej uczestników poprzez poznanie przez nich geologicznych osobliwości regionu.

Korzyści ekologiczne projektu:  wzbogacenie oferty edukacyjnej Klubu Miłośników Geologii. Zwiększenie świadomości geologicznej wśród członków Klubu poprzez poznanie osobliwości geologicznych regionu świętokrzyskiego, praktyczne zastosowanie wiedzy geologicznej. Realizacja zadania umożliwi propagowanie informacji z zakresu edukacji ekologicznej (wiedza o przyrodzie nieożywionej) i zrównoważonego rozwoju (wykorzystanie zasobów przyrody nieożywionej regionu w sposób zrównoważony poprzez geoturystykę).


Projekt „Z geologią za pan brat czyli warsztaty geoedukacyjne dla Klubu Miłośników Geologii” jest realizowany w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

publikacje

x